Зорилго

 

  • Хууль зүйн шинжлэх ухааны салбарын хөгжил, тулгамдсан асуудалд судалгаа хийх, 
  • салбарын боловсон хүчний чадавхыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, 
  • хууль зүйн сургалт сурталчилгаа, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил зохион байгуулах,
  • төсөл боловсруулах, 
  • гадаад худалдаанаас үүссэн иргэн, хуулийн этгээдийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээхэд хамгийн үр нөлөөтэй, өргөн харилцаа холбооны гарцыг үүсгэн хөгжүүлэх, 
  • гадаадын хөрөнгө оруулагчдад хууль, эрх зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэхэд оршино.