Төсөл, хөтөлбөр

Манай хүрээлэнгийн гишүүн байгууллагууд нь томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдэд холбогдох Монгол улсад хэрэгжиж буй Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, Концессын эрх зүйн зохицуулалт, Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж буй бодлого, чиг хандлагын хүрээнд үйлчлүүлэгчиддээ зөвлөгөө өгөх төслийн хөгжүүлэлт, зохион байгуулалт, концессын хэлэлцээр, хэрэгжилтийн талаар үйлчлүүлэгчиддээ хууль зүйн туслалцаа, зөвлөгөө мэдээллээр ханган ажиллаж байна.

Бид Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн ихээхэн туршлагатайгаас гадна, хувьцаа эзэмшлийн зохион байгуулалт, хамтран төсөл хэрэгжүүлэх, санал ирүүлэх урилга (RfP) болон EPC гэрээтэй холбоотой асуудлаарх өөрсдийн туршлагад тулгуурлан таны бизнесийг өрнүүлэх, бүтцийг тодорхойлоход зохистой, бизнес сэтгэлгээнд суурилсан зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.